::: فایل آپدیت ( 10SX R/T ) :::
◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-28 HV2-10) ►


📌 دستور PID مد Autotune 
تاریخ : 1399/11/27


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-28 HV2-21) ►


📌 دستور PID مد Autotune  تاریخ : 1399/11/27


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-27 HV2-10) ►


📌 دستورات اضافه شده :  RTD , TRD , TWR


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن (V3-27 HV2-21) ►


📌 دستورات اضافه شده :  RTD , TRD , TWR


بستن
مقایسه